Storå Btk´s alkohol och drog policy

Startsidan

Innehåll

Historik

Styrelsen

Tider, Aktuellt
Ranking

Klubbtävl...

Seriespel

Tävlings res...

Förord
Alkohol
Tobak
Narkotika, doping
Slutord

Förord
Vi vill inom idrottsrörelsen "bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt". Inom idrotten lär vi oss också "hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t ex användandet av droger". Dessa citat, från idrottsrörelsens verksamhetsidé, antagen vid riksidrottsmötet 1995, är utgångspunkten också för bordtennisens inställning till tobak, alkohol, narkotika och doping.

Dessa riktlinjer och handlingsplan är utarbetad från Ölbtf´s Riktlinjer för tobak, alkohol, narkotika och doping.

Riktlinjer för Alkohol  
Vi ställer oss bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framförallt senarelägga ungdomars alkoholdebut. Som en av medlemmarna i landets i särklass största ungdomsrörelse har vi ett medansvar när det gäller idrottsungdomars alkoholvanor. Utgångspunkten måste vara att idrotten ska utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer också krav på idrottens ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

Vad innebär detta?

 • Att inga alkoholdrycker* ska förekomma bland vare sig våra ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar - t ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa.
  Skulle detta inträffa är det styrelsens uppdrag att utreda och handlägga ärendet. Detta kan i slutänden medföra uteslutning. Är det ungdomar skall föräldrar kontaktas omedelbart.
 • Att i samband med idrottsevenemang avstå ifrån försäljning av alkoholdrycker* till allmänheten.
 • Att föreningen i sponsorsammanhang avstår från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.
  Här har styrelsen ansvaret att avgöra lämplighet i åtaganden.
 • Att föreningen tar upp alkoholfrågorna bland sina ledare för att stimulera ledare och aktiva till diskussioner i syfte att vidareutveckla policyn efter egna föreningens förutsättningar. 
  Styrelsen skall ta upp denna policy på årsmötet för att kunna fastställa och vidare utveckla denna.
 • Att våra ledare och tränare som ett led i detta görs uppmärksamma på att många barn och ungdomar har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.
  Varje ledare och vuxens ansvar att vara uppmärksam på detta.
 • Att vi inom idrottsrörelsen är medvetna om att allmänhet och media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till alkohol. Det innebär att medlemmar företrädande föreningen under resor, vid officiella uppdrag etc. är medvetna om att de representerar hela idrottsfamiljen och uppträder därefter.
  Skulle någon i föreningen uppträda berusat under någon form av officiellt uppdrag för föreningen är det styrelsens uppdrag att utreda och handlägga ärendet. Detta kan i slutänden medföra uteslutning. Är det ungdomar skall föräldrar kontaktas omedelbart.

  * Alkoholdrycker = spritdrycker, vin, starköl och öl (dryck starkare än lättöl).
  [start]

Riktlinjer för Tobak
Idrotten arbetar på olika sätt för att minska konsumtionen av tobaksrökning och snus. Genom idrottens ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att värna om sin kropp. I vår förening blir de också delaktiga i en positiv gemenskap, som i sig fungerar förebyggande. Därför har våra ungdomsledare en stor betydelse när det gäller att vara förebilder och uppmuntra barn och ungdomar att värna om nikotinfria miljöer och en ungdomskultur utan tobaksrökning och snus.

Vad innebär detta?

 • Att våra ledare och aktiva blir medvetna om tobakens och snusets negativa inverkan på individ och miljö och därmed arbetar för att konsumtionen minskar samt att det är 18 års gräns på användande av tobak.
  Varje ledare skall påpeka detta för ungdomar som röker eller snusar, upprepas detta skall föräldrar kontaktas.
 • Att föreningen skall vara medveten om tobaksrökningens skaderisker och informera om "de begränsningar av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden som finns utomhus" vilket regleras i tobakslagen.
 • Att vi utöver vad tobakslagen föreskriver arbeta för att skapa helt rökfria idrottsmiljöer inomhus och rökfria zoner utomhus så att ofrivillig inandning av tobaksrök kan undvikas.
  Varje ledares ansvar att se till att det inte röks i träningslokalen eller dess biutrymmen.
 • Att våra medlemmar uppmärksammar gällande lagstiftning avseende marknadsförening av tobak.
 • Att föreningsarbete bedrivs i rökfria miljöer
  [start]

Riktlinjer för narkotika och dopingpreparat
Narkotika är förbjudet i alla dess former och det är självklart för idrotten att ta avstånd ifrån allt bruk och hantering av narkotika.
Skulle narkotikabruk förekomma hos någon medlem i samband med träning eller officiell representation för föreningen är det vittnets skyldighet att informera styrelsen om detta. Sedan är det styrelsens ansvar att vidare handlägga detta. Med polisanmälan. Gäller det ungdom ska kontakt tas med berörds anhöriga och socialen informeras.

"Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt".

Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras."

Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare dess självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten.

 • Handläggs i föreningen på samma sätt som narkotika.
  • Idrottsutövares ansvar (§ 1.3 i RF:s dopningsregler):
   "Det ankommer på en idrottsutövare att  känna till och följa RF:s regler mot doping enligt 13 kap. RF:s stadgar samt detta reglemente och av Riksidrottsstyrelsen (RS) utfärdade föreskrifter, att  informera medicinsk personal om sin skyldighet att inte använda förbjudna substanser och metoder för att säkerställa att medicinsk behandling som han eller hon skall undergå eller har undergått inte bryter mot RF:s regler mot doping." Läs mer på. http://www.rf.se/t3.asp?p=91882 (dopnings regler)
  • Nu finns Röda listan över dopingklassade läkemedel på Riksidrottsförbundets hemsida. Listan ges ut i samarbete med Apoteket. Detta är ingen dopinglista i juridisk mening utan ska ses som ett hjälpmedel som ger vägledning när det gäller läkemedel. "Röda listan" finns även som broschyr, i behändigt plånboksformat. Hämta den gratis på närmaste Apotek. Eller på http://www.rf.se/t3.asp?p=91531 (Röda listan)

  Vad innebär detta?

  Sedan lång tid tillbaka är det förbjudet med doping inom idrotten. Argumenten för det är många men kan sammanfattas i fyra punkter:

  • Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler.
  • Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen.
  • Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därigenom ett allvarligt hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse.
  • Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge upp till fyra års fängelse.
   [start]

  Slutord
  Om en medlem i föreningen kommer och i förtroende talar om för föreningsledare att den har problem med någon av ovanstående droger är det föreningens skyldighet att stötta och hjälpa denna medlem utifrån föreningens förutsättningar.

  Godkänd av styrelsen 2005-02-27

   Antagen på årsmötet 2005-05-10. Gällande max 2 år eller tills ny skrivs eller kompletteras.

  Kent Karlsson, Mats Holfve, Tommie Eek

  Kenneth Melin, Mikael Karlén, Staffan Aronsson

  Ingemar Andersson, Patrik Öhrström
  [start]

   

  [Sidans topp]

   

  Uppdaterad: 2014-08-05
  Sidansvarig: Kent Karlsson

   

   

   

  michael kors outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet kate spade diaper bag retro jordans for sale sport blue 6s louis vuitton outlet michael kors outlet louis vuitton outlet jordan 11 concord retro jordans for sale history of jordan 6s retro jordans sport blue 3s jordan 6 sport blue cheap jordan shoes jordan 6 sport blue louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet louis vuitton outlet coach outlet online sport blue 3s michael kors outlet Lebron 11 sport blue 6s louis vuitton outlet history of jordan 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet cheap jordans jordan 6 sport blue lebron 12 louis vuitton outlet foamposites black suede louis vuitton outlet Lebron 12 coach outlet online